Извод из Закона о превозу у друмском саобраћају


("Службени гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011)

Члан 12.
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако посебним прописима није другачије одређено, не могу се превозити деца испод шест година старости без пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, заразне материје и органски пероксиди.

Линијски превоз
Члан 14.
Линијски превоз путника обавља се као:
1) градски превоз - на територији града, односно насељеног места;
2) приградски превоз - између два или више насељених места на територији општине, града и града Београда;
3) међумесни превоз - између насељених места две или више општина.
4) (брисана)
Општина, град и град Београд, својом одлуком одређује стајалишта која се могу користити за одређену врсту линијског превоза путника, која се објављује у службеном гласилу општине, града и града Београда.
Ако општина, град и град Београд не одреди стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника, превозник који обавља линијски превоз путника може користити прописно изграђена, уређена и обележена аутобуска стајалишта на територији општине, града и града Београда, која су унета у ред вожње.
Члан 15.
Међумесни превоз обавља се аутобусом који испуњава прописане услове за међуградске аутобусе са најмање двадесет седишта, а на линијама до 50 километара и приградским аутобусом и градским аутобусом на линијама до 15 километара.
Време поласка из почетне и крајње аутобуске станице, односно аутобуског стајалишта и време доласка и поласка на свим аутобуским станицама и аутобуским стајалиштима на линији, мора бити усклађено са временом вожње примереним за безбедно одвијање саобраћаја.
Члан 16.
Превозник може отпочети и обављати линијски превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о исправности возила.
Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз путника врши:
1) за међумесни превоз - министарство надлежно за послове саобраћаја (у даљем тексту: Министарство);
2) за градски и приградски превоз - орган општинске, односно градске управе који одреди општина, град и град Београд.
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у међумесном превозу подноси се од 15. до 30. априла текуће године.
Уз захтев за регистрацију реда вожње у међумесном превозу подноси се: извод из регистра о вршењу делатности јавног линијског превоза путника; доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци о могућности коришћења аутобуских стајалишта за одређену врсту превоза; уговор о заједничком обављању међумесног превоза.
Ред вожње у међумесном превозу оверава Министарство са роком важења од годину дана и почетком важења од 1. јуна текуће године.
Министарство води регистар оверених редова вожње који садржи нарочито: редни број, назив превозника, назив линије, број полазака на линији, рок важења реда вожње и др.
Регистрован и оверен ред вожње гласи на превозника и непреносив је.
Министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: министар) доноси пропис којим ближе уређује садржину обрасца реда вожње и садржину и начин вођења регистра и овере реда вожње у међумесном превозу.
Општина, град и град Београд уређује начин регистрације и овере реда вожње за градски и приградски превоз.

Члан 18.
О отпочињању обављања линијског превоза превозник обавештава кориснике превоза путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.

Члан 19.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
У току важења реда вожње линијски превоз може се привремено обуставити или изменити у случајевима:
1) прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији пута;
2) због мера надлежног републичког, општинског или градског органа, који непосредно утичу на ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превознik je dužan pre početka obustave prevoza iz stava 2. ovog člana o tome obavestiti organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje, a preko sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.