Izvod iz Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju


("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011)

Član 12.
U vozilu kojim se obavlja javni prevoz putnika, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, ne mogu se prevoziti deca ispod šest godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće, zarazne materije i organski peroksidi.

Linijski prevoz
Član 14.
Linijski prevoz putnika obavlja se kao:
1) gradski prevoz - na teritoriji grada, odnosno naseljenog mesta;
2) prigradski prevoz - između dva ili više naseljenih mesta na teritoriji opštine, grada i grada Beograda;
3) međumesni prevoz - između naseljenih mesta dve ili više opština.
4) (brisana)
Opština, grad i grad Beograd, svojom odlukom određuje stajališta koja se mogu koristiti za određenu vrstu linijskog prevoza putnika, koja se objavljuje u službenom glasilu opštine, grada i grada Beograda.
Ako opština, grad i grad Beograd ne odredi stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika, prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika može koristiti propisno izgrađena, uređena i obeležena autobuska stajališta na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, koja su uneta u red vožnje.
Član 15.
Međumesni prevoz obavlja se autobusom koji ispunjava propisane uslove za međugradske autobuse sa najmanje dvadeset sedišta, a na linijama do 50 kilometara i prigradskim autobusom i gradskim autobusom na linijama do 15 kilometara.
Vreme polaska iz početne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolaska i polaska na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima na liniji, mora biti usklađeno sa vremenom vožnje primerenim za bezbedno odvijanje saobraćaja.
Član 16.
Prevoznik može otpočeti i obavljati linijski prevoz ako ima registrovan i overen red vožnje i dokaz o ispravnosti vozila.
Registraciju i overu reda vožnje za linijski prevoz putnika vrši:
1) za međumesni prevoz - ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo);
2) za gradski i prigradski prevoz - organ opštinske, odnosno gradske uprave koji odredi opština, grad i grad Beograd.
Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. aprila tekuće godine.
Uz zahtev za registraciju reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se: izvod iz registra o vršenju delatnosti javnog linijskog prevoza putnika; dokaz o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova; podaci o mogućnosti korišćenja autobuskih stajališta za određenu vrstu prevoza; ugovor o zajedničkom obavljanju međumesnog prevoza.
Red vožnje u međumesnom prevozu overava Ministarstvo sa rokom važenja od godinu dana i početkom važenja od 1. juna tekuće godine.
Ministarstvo vodi registar overenih redova vožnje koji sadrži naročito: redni broj, naziv prevoznika, naziv linije, broj polazaka na liniji, rok važenja reda vožnje i dr.
Registrovan i overen red vožnje glasi na prevoznika i neprenosiv je.
Ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar) donosi propis kojim bliže uređuje sadržinu obrasca reda vožnje i sadržinu i način vođenja registra i overe reda vožnje u međumesnom prevozu.
Opština, grad i grad Beograd uređuje način registracije i overe reda vožnje za gradski i prigradski prevoz.

Član 18.
O otpočinjanju obavljanja linijskog prevoza prevoznik obaveštava korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Član 19.
Prevoznik se mora pridržavati registrovanog i overenog reda vožnje.
U toku važenja reda vožnje linijski prevoz može se privremeno obustaviti ili izmeniti u slučajevima:
1) prekida saobraćaja zbog više sile ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;
2) zbog mera nadležnog republičkog, opštinskog ili gradskog organa, koji neposredno utiču na ograničenje saobraćaja, dok te mere traju.
Prevoznik je dužan pre početka obustave prevoza iz stava 2. ovog člana o tome obavestiti organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje, a preko sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.