BAŽDARENJE TAHOGRAFA.

JGSP Novi Sad u okviru svojih redovnih aktivnosti vrši i uslugu baždarenja hronotahografa.

Nakon baždarenja, za vozilo se izdaje Uverenje o ispravnosti tahografa koje važi godinu dana od dana izdavanja. Nakon isteka ovog perioda tahograf podleže neophodnom ponovnom baždarenju. Za tih godinu dana samo uverenje ne podrazumeva garanciju na ispravnost tahografa.

Obavezno je unapred zakazati termin baždarenja na telefon Laboratorije za baždarenje tahografa 021-4896-704. Ulaz u krug preduzeća se odvija sa glavnog ulaza u preduzeće prijavom na portirnici JGSP "Novi Sad". Nakon toga se vozilo preuzima od strane osoblja labaratorije i pristupa se postupku baždarenja tahografa

Svi ostali delovi neophodni za plombiranje tahografa se naplaćuju po posebnom cenovniku u zavisnosti od tipa tahografa. Spisak tahografa koji se mogu baždariti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nadzorne uređaje za kontrolu rada vozača i kretanja vozila u drumskom saobraćaju ("Službeni list SCG" 24/03):

1 KIENZLE - TCO 15
2 KIENZLE - 1314
3 AGIS - TCO 15-6
4 KIENZLE - 1318
5 KIENZLE - 1318-27
6 VDO - EFS 414.71
7 NEON - EFS 414.71/N
8 AGIS - TCO-15 (1308-02)
9 VEEDER ROOT - 8400
10 KIENZLE - 1311
11 MOTOMETER - EGK 100
12 VDO KIENZLE - 1319
13 VDO KIENZLE - 1324
14 ACTIA POLTIK - 028/2.24.2.0

 

Uverenje o ispravnosti tahografa važi samo ako postoje sve postavljene plombe i na uređaju i na prenosnom sistemu od davača do tahografa. Plombiranje se vrši na spojnim tačkama prenosnog sistema i na delovima tahografa koji služe za podešavanje konstante.