Мисија предузећа

misija

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ организовано је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21. 12. 1989. године и послује као јавно предузеће. Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу јавног предузећа.

Јавни превоз на ширем гравитационом подручју Града Новог Сада организован је на три основна режима саобраћаја: градски, приградски и међумесни.

Предузеће је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета услуге:

  • Обнављањем возног парка модерним, еколошки прихватљивим аутобусима;
  • Увођењем модерних техничко-технолошких достигнућа у обележавању правца кретања аутобуса, продаји и наплати превоза и осталих услуга;
  • Осавремењавањем комуникације са корисницима услуга;
  • Перманентном обуком кадрова;
  • Повезивањем са предузећима исте или сличне делатности, ради стицања увида у најсавременија техничка и друга достигнућа у јавном превозу путника.

 

ambasador_alternativnih_goriva

 

СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА

sertifikat


Без задовољних корисника, свака компанија је у опасности! Стандарди СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015, СРПС ИСО 45001:2018 обезбеђују оквир у коме се применом системског приступа обезбеђује услуга која испуњава сва очекивања корисника. Ова три система и припадајуће процесе у један интегрисани оквир комбинује Интегрисани систем менаџмента (ИМС).

ЈГСП „Нови Сад“ успешно је у марту 2023. године завршио поступак сертификације система менаџмента квалитетом у складу са захтевима наведених стандарда. Сертификат је предузећу након детаљне провере доделило Друштво за сертификацију система менаџмента ПАНЦЕРТ ДОО НОВИ САД, акредитовано од стране Акредитационог тела Србије (АТС).

Уведени ИСО стандарди подразумевају јасно дефинисане све процесе, начин њиховог извођења и праћења. Сертификацијом према стандардима ИСО 9001, ИСО 14001 (Систем менаџмента заштите животне средине), ИСО 45001 (Систем менаџмента здравља и безбедношћу на раду), ЈГСП „Нови Сад“ обавезало се на квалитет, као и доследно испуњавање и превазилажење очекивања корисника.

Након увођења система менаџмента квалитетом и стекнуте сертификације према захтевима ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 45001 стандарда, на најбољи могући начин предузеће ће бити у могућности да надгледа и управља квалитетом пословања, квалитетом животне средине, као и безбедношћу и здрављем на раду, односно да уочи шта је то што треба да се промени у раду и функционисању како би се остваривали већи и значајнији пословни успеси.