Контрола карата

На основу важеће и валидиране возне карте путник остварује право на коришћење услуге јавног превоза. 

ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА ПРИЛИКОМ УЛАСКА У ВОЗИЛО

Приликом уласка у возило путник је у обавези да валидира месечну или годишњу претплатну карту. Путник који нема претплатну карту мора купити карту код возача.

Валидацију возних карата контролише возач-кондуктер. У случају да путник одбије да купи возну карту, односно не валидира возну карту, а након молбе возача-кондуктера да путник напусти возило он то не жели да учини, возач-кондуктер је дужан да позове диспечера и да на његов налог заустави возило и позове полицију, односно комуналну милицију.

У случају да је возна карта путника неисправна приликом валидације, односно контроле, подаци са возне карте се записују у листу неисправних возних карата и преносе се у рачунарски центар предузећа ради даље обраде.

ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА ПРИЛИКОМ УЛАСКА КОНТРОЛОРА ЈГСП

Уколико путник који је приликом контроле затечен у возилу одбије да контролору или другом овлашћеном лицу (милицајцу и/или комуналном милицајцу) уступи возну карту ради провере, сматраће се да не поседује важећу возну карту.

Путник са персонализованом возном картом без уписане електронске карте за време провере, сматра се путником без важеће возне карте.

Ако се у поступку контроле утврди да путник није извршио валидацију важеће персонализоване возне карте и да је у систему електронске наплате евидентирано да је возна карта коришћена и да није валидирана, односно да се путник није придржавао правила о коришћењу возне карте, контролор је дужан да путнику изда опомену да ће следећи пут његова возна карта, у случају да не буде валидирана, бити блокирана, након чега путник може да заврши започету вожњу.

НАПЛАТА ПОСЕБНЕ КАРТЕ

Контролор је овлашћен да путнику наплати посебну карту у складу са важећим ценовником предузећа у случају да је путник:

  • у возилу затечен без важеће возне карте;
  • одбио да уступи возну карту на увид контролору;
  • у возилу затечен са блокираном возном картом.

Путнику који не плати посебну карту у возилу, контролор је дужан да одштампа и уручи записник о извршеној контроли. У случају да путник не плати посебну карту у возилу, предузеће ће проследити записник комуналној милицији ради издавања прекршајног налога.

ОДУЗИМАЊЕ ИЛИ БЛОКАДА КАРТИЦА

Контролор је дужан да од путника одузме и по потреби блокира возну карту, изда потврду о одузимању и наплати посебну карту у случају да путник:

  • злоупотреби персонализовану возну карту на начин да је иста коришћена од стране другог лица, да се користи у зони, на линији, насељеном месту за коју није предвиђена и у случају друге врсте злоупотребе,
  • користи оштећену, односно неупотребљиву персонализовану возну карту;
  • користи блокирану персонализовану возну карту, односно у случају коришћења истекле персонализоване возне карте,
  • користи оштећену, односно неупотребљиву неперсонализовану и папирну возну карту,
  • користи возну карту без авансно уплаћених средстава.

ДЕБЛОКАДА КАРТИЦЕ

У случају да је контролор персонализовану возну карту блокирао, деблокада возне карте путника ће се извршити на његов захтев након што путник овлашћеном лицу достави доказ о уплати деблокирања возне карте.
Деблокирање возне карте се може урадити на Аутобуској станици, Булевар Јаше Томића 6, шалтер 18.

ОШТЕЋЕНА КАРТИЦА

Оштећена, односно неупотребљива, је возна карта: која не може бити очитана, и на којој се не може утврдити идентитет путника у случају персонализоване возне карте.

У случају да се путнику одузме возна карта, контролор је дужан да му уручи записник о одузимању возне карте који садржи: датум одузимања, линију, број одузете картице и службени број контролора.