Dokumentacija

 

Dokumentacija za 2015. godinu

Program tekućih subvencija 2015.

Program investicionih aktivnosti 2015

Program poslovanja 2015

 

Dokumentacija za 2016. godinu

Finansijski i revizorski izveštaj za 2016. godunu

 Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

 Izmena programa poslovanja za 2016. godinu

 Odluka o programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

 Program za obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad 2016. godinu

 Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

 Odluka NO o usvajanju pravilnika o blizem uredjivanju postuka JN

 Pravilniik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

 

Dokumentacija za 2017. godinu

Program poslovanja 2017.

Izmena programa poslovanja za 2017.

Dugorocni plan razvoja 2017-2026. godinu

 

Kvartalni izvestaji

 

I kvartal izvestaj 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac IА

 Obrazac 12

  Obrasci 1Б,2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

 

II kvartal izvestaj 2016.

 Оbrazac 1

 Оbrazac 1А

  Оbrazac 1Б

Оbrasci 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Obrazac 12

 

III kvartal izvestaj 2016.

Obrazac 1

Obrazac 1А

Obrazac 1B

Obrasci 2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

Оbrazac 12

Odluka o usvajanju izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti

Zbirni prikaz planiranih i realizovanih pokazatelja

 

IV kvartal izvestaj 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac IА

 Obrazac 1Б

  Obrasci 2,3,4

Obrasci 5,6,7,8,9

Obrazac 12

Izveštaj o investicijama

 

I kvartal za 2017

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3,4,5,6

 Obrazac 7,8,9,10,11

 Obrazac 12

 

II kvartal za 2017

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3

 Obrazac 4

 Obrazac 5,6,7,8,9,10,11

 Obrazac 12