Dokumentacija

 

 

Program tekućih subvencija 2015.

Program investicionih aktivnosti 2015

Program poslovanja 2015

Program poslovanja 2017.

Izmena programa poslovanja za 2017.

  Bilans stanja

   Bilans uspeha

  Tokovi gotovine

  Izveštaj o ostalom rezultatu

  Izveštaj o promenama na kapitalu

 Napomene 2014

 Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

 Odluka NO o usvajanju pravilnika o blizem uredjivanju postuka JN

 Pravilniik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

 Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

 Izmena programa poslovanja za 2016. godinu

 Odluka o programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

 Program za obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad 2016. godinu

 

Kvartalni izvestaj 2016.

 

I kvartal

 Obrazac 1

 Obrazac IА

 Obrazac 12

  Obrasci 1Б,2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

 

II kвaртал

 Оbrazac 1

 Оbrazac 1А

  Оbrazac 1Б

Оbrasci 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Obrazac 12

 

III kvartal

Obrazac 1

Obrazac 1А

Obrazac 1Б

Obrasci 2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

Odluka o usvajanju izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti

Zbirni prikaz planiranih i realizovanih pokazatelja

 

IV kвaртал

 Obrazac 1

 Obrazac IА

 Obrazac 1Б

  Obrasci 2,3,4

Obrasci-5,6,7,8,9

Obrazac 12

Izveštaj o investicijama

 

I kvartal za 2017

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3,4,5,6

 Obrazac 7,8,9,10,11

 Obrazac 12