ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВИЛИМА КОРИШЋЕНЈА УСЛУГЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ КАРАТА

(www.нсмарт.рс)

1. НСМАРТ - систем електронске наплате возних карата представља интегрисану информатичку целину која обједињује више функција у циљу обезбеђивања развоја и унапређења квалитета пружања услуге јавног превоза, начина управљања системом превоза, као и организацију и ефикасност рада Јавног градског саобраћајног предузећа (у даљем тексту: предузеће) и надзора над трошковима.
Право на превоз на линијама предузећа путник остварује на основу важеће, одговарајуће и валидиране возне карте (у даљем тексту: возна карта).
2. ВРСТЕ ВОЗНИХ КАРАТА: папирне, електронске и бесконтактне чип картице.
Папирна возна карта је возна карта коју возач-кондуктер издаје путнику у возилу, на начин да је штампа у виду слипа на штампачу интегрисаном у склопу софтвера и хардвера возачке конзоле.
Електронска карта је возна карта коју путник купује путем „wеб портал“-а предузећа и мобилне апликације НСМАРТ и активира путем валидатора у возилу.
Бесконтактне возне карте: персонализоване и неперсонализоване.  
3. Персонализоване и неперсонализоване возне карте се допуњују на продајним местима предузећа, путем „wеб портал“-а предузећа и мобилне апликације НСМАРТ.
Сви корисници који уплате одговарајући износ за месечну или годишњу допуну возне карте, у складу са ценовником предузећа, имају право на неограничени број вожњи на линијама јавног превоза у складу са врстом купљене возне карте. Месечна допуна возне карте важи од првог до последњег дана у месецу за који је уплаћена, а годишња возна карта важи годину дана од дана издавања. У случају допуне путник добија потврду о износу кредита на возној карти.
Предузеће не прима накнадне рекламације путника на возне карте, те је путник у обавези да провери податке на преузетом исечку.
4. Персонализовану возну карту путник валидира приликом уласка у возило на валидатору на начин да бесконтактну возну карту, односно мобилни телефон прислони уређају за валидацију или на захтев возача прислони на возачку конзолу, при чему се у меморију одговарајуће возне карте односно у мобилни телефон уписује електронски запис о извршеној валидацији. У случају да је возна карта исправна на валидатору се активира одговарајућа звучна и светлосна сигнализација - зелено светло и пратећи звук, а уколико је неисправна, на валидатору се активира одговарајућа светлосна сигнализација - црвено светло и пратећи звук.
У случају да је возна карта неисправна, односно да није валидирана путник нема право на услугу јавног превоза.
Неперсонализовану возну карту путник валидира приликом уласка у возило на валидатору или на возачкој конзоли код возача на начин да бесконтактну возну карту, односно мобилни телефон прислони уређају за валидацију при чему се активира возна карта која важи у тој зони те се за износ цене возне карте умањује кредит са електронског новчаника. У случају да на електронском новчанику нема довољно авансно уплаћених средстава путник нема право на услугу јавног превоза и у обавези је да појединачну возну карту купи код возача или да напусти возило.
5. На линијама на којима валидацију возних карата контролише возач-кондуктер, у случају да путник одбије да купи возну карту, односно не валидира возну карту, а који и након молбе возача-кондуктера не жели да напусти возило, возач-кондуктер је дужан да позове диспечера и да на његов налог заустави возило и позове полицију, односно комуналну милицију.
6. На основу важеће и валидиране возне карте путник остварује право на коришћење услуге јавног превоза.
Уколико путник који је приликом контроле затечен у возилу одбије да контролору или другом овлашћеном лицу (полицајцу и/или комуналном полицајцу) уступи возну карту ради провере, сматраће се да не поседује важећу возну карту.
У случају да је возна карта путника неисправна приликом валидације, односно контроле, подаци са возне карте се записују у листу неисправних возних карата и преносе се у рачунарски центар предузећа ради даље обраде.
Путник са персонализованом возном картом без уписане електронске карте у претплати за месец у коме се врши контрола, истеклом персонализованом возном картом без уписане електронске карте у претплати за месец у коме се врши контрола, сматра се путником без важеће возне карте.
Ако се у поступку контроле утврди да путник није извршио валидацију важеће персонализоване возне карте и да је у систему електронске наплате евидентирано да је возна карта коришћена и да није валидирана, односно да се путник није придржавао правила о коришћењу возне карте, контролор је дужан да путнику изда опомену да ће следећи пут његова возна карта, у случају да не буде валидирана, бити блокирана, након чега путник може да заврши започету вожњу.
7. Контролор је овлашћен да путнику наплати посебну карту у складу са важећим ценовником предузећа у случају да је путник: у возилу затечен без важеће возне карте; одбио да уступи возну карту на увид контролору; у возилу затечен са блокираном возном картом.
8. Путнику који не плати посебну карту у возилу, контролор је дужан да одштампа и уручи записник о извршеној контроли.
У случају да путник не плати посебну карту у возилу, контролор ће проследити записник комуналној милицији ради издавања прекршајног налога.
9. У случају да је контролор персонализовану возну карту блокирао, деблокада возне карте путника ће се извршити на његов захтев након што путник овлашћеном лицу достави доказ  о уплати деблокирања возне карте.
10. Контролор је дужан да од путника одузме и по потреби блокира возну карту, изда потврду о одузимању и наплати посебну карту у случају да путник:
- злоупотреби персонализовану возну карту на начин да је иста коришћена од стране другог лица, да се користи у зони, на линији, насељеном месту за коју није предвиђена и у случају друге врсте злоупотребе,
- користи оштећену, односно неупотребљиву персонализовану возну карту;
- користи блокирану персонализовану возну карту, односно у случају коришћења истекле персонализоване возне карте,
- користи оштећену, односно неупотребљиву неперсонализовану и папирну возну карту,
- користи возну карту без авансно уплаћених средстава.
11. Оштећена, односно неупотребљива возна карта је возна карта: која не може бити очитана, и на којој се не може утврдити идентитет путника у случају персонализоване возне карте. У случају да се путнику одузме возна карта, контролор је дужан да му уручи записник о одузимању возне карте који садржи: датум одузимања, линију, број одузете картице и службени број контролора.
12. У случају да путник изгуби возну карту треба да обавести предузеће о губитку исте, како би је предузеће блокирало због даље злоупотребе или изврши блокирање путем wеб портала.
13. Путнику се неће вратити возна карта у случају да је оштећена и неупотребљива.