VAŽNA OBAVESTENJA

 

MARKICE ZA STUDENTE U SEPTEMBRU I OKTOBRU

U septembru i oktobru studentima je odobrena kupovina mesečnih markica na osnovu prošlogodišnje pokazne karte (za školsku godinu 2018\2019), uz obavezno prikazivanje indeksa blagajniku prodaje markica u kiosku.
Ovo odobrenje ne odnosi se na studente koji su ove godine upisali fakultet ili višu školu, pošto oni moraju imati overen formular zahteva za izdavanje nove pokazne karte i ispoštovati redovnu proceduru oko izrade.
Studentima prve godine, kojima se indeksi nalaze na fakultetima, odobrava se izrada pokazne karte bez uvida u indeks, a na osnovu overenog zahteva za izdavanje pretplatne karte od strane škole ili fakulteta.
Počev od 1. novembra za kupovinu markica svi studenti moraju da imaju nove pokazne karte za školsku godinu 2019/2020.IZRADA ĐAČKIH I STUDENTSKIH KARATA I GODIŠNJIH KARATA

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga da zahteve za izradu novih đačkih i studentskih pokaznih karata za sezonu 2019/2020 mogu da predaju na kioscima preduzeća od ponedeljka, 12.08.2019. godine.
Od 12.08.2019. godine na šalterima broj 12 i 13 na Autobuskoj stanici počinje primanje zahteva za izdavanje godišnjih karata za đake i studente iz porodica sa troje i više dece za školsku godinu 2019/2020, kao i godišnjih školskih karata.


 VOŽNJA BEZ KARTE - PREKRŠAJ

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga prevoza da su odbornici Skupštine grada usvojili izmene Odluke o javnom prevozu putnika.
Izmenama je regulisano da putnik koji se u vozilu zatekne bez važeće vozne karte, odnosno isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz, dužan je da plati voznu i POSEBNU kartu. Ukoliko putnik odbije da kupi posebnu kartu, kontrolor je dužan da sačini zapisnik. Podaci iz zapisnika o putnicima koji ne kupe posebnu kartu unose se u službenu evidenciju i dostavljaju komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. U slučaju da je komunalni policajac prisutan u kontroli, putniku koji nije kupio posebnu kartu izdaće prekršajni nalog.
Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se vozi bez važeće vozne karte i ako odbije da istu pokaže.
Prekršajni nalog neće biti izdat u slučaju da fizičko lice odmah u vozilu plati posebnu kartu, čija je cena 1.650 dinara na gradskim i prigradskim linijama.
Ukoliko je na međumesnim linijama putnik u autobusu JGSP „Novi Sad“ zatečen bez važeće vozne karte, dužan je da kupi doplatnu kartu po ceni od 3.050,00 dinara. Doplatna karta može da se kupi kod kontrolora u vozilu, ili da se u roku od osam (8) dana navedeni iznos uplati na blagajni preduzeća, ili na račun JGSP „Novi Sad“.IZRADA GODIŠNJIH KARATA PO POVLAŠĆENIM CENAMA

Na prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“ 8. februara 2019. godine počinje izrada godišnjih karata po povlašćenim cenama U GRADSKOM I PRIGRADSKOM saobraćaju za sve kategorije korisnika usluga prevoza koji su to pravo ostvarivali i 2018. godine.
Od ove godine povlašćene karte moći će da izrade i učesnici oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine, koji imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada, ukoliko nisu ostvarili to pravo po drugom osnovu. Kada će početi izrada karata za ovu kategoriju korisnika usluga prevoza naknadno ćemo obavestiti javnost.
Cene karata ostale su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu (1.650 dinara karta, 375 dinara izrada karte).
Godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza:
1.slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;
2.deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva;
3.osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4.ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine;
5.učesnici oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine koji imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada, ukoliko nisu ostvarili to pravo po drugom osnovu;
6.izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;
7.građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada;
8.dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci;
9.deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
10.studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
11.osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.
Pratiocima osoba iz tačke 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.
USLOVI ZA IZRADU KARATA
Građani Novog Sada koji su stariji od 65 godina:
Građani stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima.
Građani stariji od 65 godina moći će da izrade svoje karte na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“.
Gotove karte moći će da se preuzmu 3 dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat.
Ostale kategorije korisnika
Zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.
- Za osobe iz tačaka 1. do 6. godišnje karte se izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju.
- Osobama iz tačke 8. karte se izdaju na osnovu spiskova institucija kojima pripadaju, odnosno na osnovu Uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovoljnih davanja krvi za datog korisnika.
- Osobama iz tačke 10. i 11. godišnje karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).