Godišnje karte po povlašćenim cenama mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza:
1.slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca; 
2.deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva; 
3.osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4.ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine
5.izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu; 
6.građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada; 
7.dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci; 
8.deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
9.studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
10.osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti. 
Pratiocima osoba iz tačke 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.


USLOVI ZA IZRADU KARATA


Građani Novog Sada koji su stariji od 65 godina:
Građani stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima ili na sajtu preduzeća OVDE
Gotove karte moći će da se preuzmu 10 dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat.


Ostale kategorije korisnika
Zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne br. 12 i 14 na autobuskoj stanici. 
- Za osobe iz tačaka 1. do 5. godišnje karte se izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju.
- Osobama iz tačke 7. karte se izdaju na osnovu spiskova institucija kojima pripadaju, odnosno na osnovu Uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovoljnih davanja krvi za datog korisnika.
- Osobama iz tačke 9. i 10. godišnje karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).

Cena karte je 1.650 dinara, a njena izrada je 375 dinara.

 

DECA IZ PORODICA SA TROJE I VIŠE DECE

Zaključkom Gradskog veća deca iz porodica sa troje i više dece ostvaruju pravo na godišnju pokaznu kartu. Pre podnošenja dokumentacije JGSP-u potrebno je da se obrate Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu (kontakt telefon uprave je 021/4882- 836). Na osnovu primljenih zahteva Gradska uprava formira spisak korisnika koji dostavlja JGSP-u nakon čega korisnik na šalteru 12 na autobuskoj stanici predaje blagajniku: 1. original zahteva za izdavanje pretplatne karte za đake, 2. dve fotografije (dimenzija kao za ličnu kartu 30x25mm) 3. novac za izradu karte u iznosu od 375,00 dinara i usluga prevoza 1.650,00 dinara 4. ličnu kartu ili zdravstvenu legitimaciju na uvid 5. roditelji predaju zahtev za izradu Na istom šalteru preuzimaju se gotove pokazne karte radnim danima od 7.00 do 14.45 časova.