Vrste karata

Beskontaktne čip kartice:

  1. PERSONALIZOVANE

  1. NEPERSONALIZOVANE

    • Elektronski novčanik

vozna karta sa upisanim avansnim   sredstvima na korisničkom nalogu kartice koja donosiocu omogućava vožnju na linijama prevoza u skladu sa uplaćenim iznosom

    • Elektronska karta

Kupuje se putem web portal-a preduzeća i mobilne aplikacije i aktivira putem validatora u vozilu.

    • Papirna karta

Za jednu vožnjudnevna i višednevna (kupuju se u vozilu ili na prodajnim mestima preduzeća)

 

Izrada karata

Informaciju o dokumentaciji potrebnoj za izradu karata možete da pronađete OVDE

 

Mesta za izdavanje karata

Putnici svoje vozne karte mogu da izrade na prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“.

Dopuna kartica

Personalizovane i nepersonalizovane vozne karte se dopunjuju na prodajnim mestima preduzeća, putem „web portal“-a preduzeća i mobilne aplikacije NSMART.

Svi korisnici koji uplate odgovarajući iznos za mesečnu ili godišnju dopunu vozne karte, u skladu sa cenovnikom preduzeća, imaju pravo na neograničeni broj vožnji na linijama javnog prevoza u skladu sa vrstom kupljene vozne karte. Mesečna dopuna vozne karte važi od prvog do poslednjeg dana u mesecu za koji je uplaćena, a godišnja vozna karta važi godinu dana od dana izdavanja. U slučaju dopune putnik dobija potvrdu o iznosu kredita na voznoj karti.

Preduzeće ne prima naknadne reklamacije putnika na vozne karte, te je putnik u obavezi da proveri podatke na preuzetom isečku.

 

Validacija

Personalizovanu voznu kartu putnik validira prilikom ulaska u vozilo na validatoru na način da beskontaktnu voznu kartu, odnosno mobilni telefon prisloni uređaju za validaciju ili na zahtev vozača prisloni na vozačku konzolu, pri čemu se u memoriju odgovarajuće vozne karte odnosno u mobilni telefon upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. U slučaju da je vozna karta ispravna na validatoru se aktivira odgovarajuća zvučna i svetlosna signalizacija - zeleno svetlo i prateći zvuk, a ukoliko je neispravna, na validatoru se aktivira odgovarajuća svetlosna signalizacija - crveno svetlo i prateći zvuk.
U slučaju da je vozna karta neispravna, odnosno da nije validirana putnik nema pravo na uslugu javnog prevoza.
Nepersonalizovanu voznu kartu putnik validira prilikom ulaska u vozilo na validatoru ili na vozačkoj konzoli kod vozača na način da beskontaktnu voznu kartu, odnosno mobilni telefon prisloni uređaju za validaciju pri čemu se aktivira vozna karta koja važi u toj zoni te se za iznos cene vozne karte umanjuje kredit sa elektronskog novčanika. U slučaju da na elektronskom novčaniku nema dovoljno avansno uplaćenih sredstava putnik nema pravo na uslugu javnog prevoza i u obavezi je da pojedinačnu voznu kartu kupi kod vozača ili da napusti vozilo.

 

Kontrola karata

Na linijama na kojima validaciju voznih karata kontroliše vozač-kondukter, u slučaju da putnik odbije da kupi voznu kartu, odnosno ne validira voznu kartu, a koji i nakon molbe vozača-konduktera ne želi da napusti vozilo, vozač-kondukter je dužan da pozove dispečera i da na njegov nalog zaustavi vozilo i pozove policiju, odnosno komunalnu miliciju.

Na osnovu važeće i validirane vozne karte putnik ostvaruje pravo na korišćenje usluge javnog prevoza.

Ukoliko putnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu odbije da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu (policajcu i/ili komunalnom policajcu) ustupi voznu kartu radi provere, smatraće se da ne poseduje važeću voznu kartu.

U slučaju da je vozna karta putnika neispravna prilikom validacije, odnosno kontrole, podaci sa vozne karte se zapisuju u listu neispravnih voznih karata i prenose se u računarski centar preduzeća radi dalje obrade.

Putnik sa personalizovanom voznom kartom bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola, isteklom personalizovanom voznom kartom bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola, smatra se putnikom bez važeće vozne karte.

Ako se u postupku kontrole utvrdi da putnik nije izvršio validaciju važeće personalizovane vozne karte i da je u sistemu elektronske naplate evidentirano da je vozna karta korišćena i da nije validirana, odnosno da se putnik nije pridržavao pravila o korišćenju vozne karte, kontrolor je dužan da putniku izda opomenu da će sledeći put njegova vozna karta, u slučaju da ne bude validirana, biti blokirana, nakon čega putnik može da završi započetu vožnju.

Kontrolor je ovlašćen da putniku naplati posebnu kartu u skladu sa važećim cenovnikom preduzeća u slučaju da je putnik: u vozilu zatečen bez važeće vozne karte; odbio da ustupi voznu kartu na uvid kontroloru; u vozilu zatečen sa blokiranom voznom kartom.

Putniku koji ne plati posebnu kartu u vozilu, kontrolor je dužan da odštampa i uruči zapisnik o izvršenoj kontroli.

U slučaju da putnik ne plati posebnu kartu u vozilu, kontrolor će proslediti zapisnik komunalnoj miliciji radi izdavanja prekršajnog naloga.

U slučaju da je kontrolor personalizovanu voznu kartu blokirao, deblokada vozne karte putnika će se izvršiti na njegov zahtev nakon što putnik ovlašćenom licu dostavi dokaz  o uplati deblokiranja vozne karte.

Kontrolor je dužan da od putnika oduzme i po potrebi blokira voznu kartu, izda potvrdu o oduzimanju i naplati posebnu kartu u slučaju da putnik:

- zloupotrebi personalizovanu voznu kartu na način da je ista korišćena od strane drugog lica, da se koristi u zoni, na liniji, naseljenom mestu za koju nije predviđena i u slučaju druge vrste zloupotrebe,

- koristi oštećenu, odnosno neupotrebljivu personalizovanu voznu kartu;

- koristi blokiranu personalizovanu voznu kartu, odnosno u slučaju korišćenja istekle personalizovane vozne karte,

- koristi oštećenu, odnosno neupotrebljivu nepersonalizovanu i papirnu voznu kartu,

- koristi voznu kartu bez avansno uplaćenih sredstava.

Oštećena, odnosno neupotrebljiva vozna karta je vozna karta: koja ne može biti očitana, i na kojoj se ne može utvrditi identitet putnika u slučaju personalizovane vozne karte. U slučaju da se putniku oduzme vozna karta, kontrolor je dužan da mu uruči zapisnik o oduzimanju vozne karte koji sadrži: datum oduzimanja, liniju, broj oduzete kartice i službeni broj kontrolora.

 

Gubitak karte

U slučaju da putnik izgubi voznu kartu treba da obavesti preduzeće o gubitku iste, kako bi je preduzeće blokiralo zbog dalje zloupotrebe ili izvrši blokiranje putem web portala.
Putniku se neće vratiti vozna karta u slučaju da je oštećena i neupotrebljiva.

 

NAPOMENA:

Zbog složenosti novog sistema, celokupan proces prelaska na NSMART trajaće nekoliko meseci.

Prelazak na novi sistem počeo je izradom NSMART godišnjih povlašćenih kartica za 11 kategorija korisnika usluga i godišnjih đačkih kartica. Zamena ostalih pretplatnih karata obavljaće se sukcesivno narednih meseci. O početku zamene karata, kao i o aktiviranju elektronskog novčanika, putnici će biti blagovremeno obaveštavani.